Burundi

Icegeranyo c'ivyabaye

Inkuru nyamukuru

  • Umullioni 1 nibice 7 vy’abarundi nibo bakeneye gufashwa muruyu mwaka wa 2020
  • Abarundi barenga 1500 nibo bahungutse muruku kwezi rwa kabiri 2020
  • David Carden, Icegera c'Umuyobozi w'ishirahamwe mpuzamakungu OCHA mu karere ka Afurika y'uburengero no hagati, yagize urugendo rw'imisi itatu mu Burundi
  • Uburundi bwashize ahabona ingingo zo gukingira abarundi ikiza ca COVID-19
David Carden, Icegera c'Umuyobozi arongoye ishirahamwe mpuzamakungu OCHA mu karere ka Afurika y'uburengero no hagati, yarangije urugendo yagize mu Burundi rw’imisi itatu akaba yabonanye n'abahuye n’impanuka y’imyuzurira begeranirijwe ku Winterekwa i Bujumbura OCHA 2020/ Lauriane Wolfe
David Carden, Icegera c'Umuyobozi arongoye ishirahamwe mpuzamakungu OCHA mu karere ka Afurika y'uburengero no hagati, yarangije urugendo yagize mu Burundi rw’imisi itatu akaba yabonanye n'abahuye n’impanuka y’imyuzurira begeranirijwe ku Winterekwa i Bujumbura OCHA 2020/ Lauriane Wolfe

URL:

Yuguruwe:

Burundi

Icegeranyo c'ivyabaye

Ibiharuro nyamukuru

1,74M
Abantu bakeneye gufashwa
630K
Abantu bazoronswa imfashanyo
100K
Abantu bahungiye mu gihugu hagati
1,7M
Abantu bafungura nabi

URL:

Yuguruwe:

Burundi

Icegeranyo c'ivyabaye

Amafaranga

$168.4M
Amafaranga akenewe
$28.2M
Amafaranga amaze kuboneka
17%
Urugero rw'amafaranga yabonetse
FTS

URL:

Yuguruwe:

Mudukeneye

Jutta Hinkkanen

Uwurongoye ibiro mpuzamakungu bijejwe kwegeranya inyishu zijanye n'ugufasha abahuye n'ingorane mu Burundi OCHA

Lauriane Wolfe

Uwujejwe gutanga amakuru mw'ishirahamwe rya OCHA mu Burundi

Burundi

Icegeranyo c'ivyabaye
Inkuru iramvuye
HNO 2020 © OCHA Burundi
HNO 2020 © OCHA Burundi

Ishirahamwe OCHA ryatanguje iyerekanwa ry’amasanamu yitiriye « Umusi umwe, nzobandi » ku kigo ndangakaranga c’abafaransa IFB

Kwigenekerezo rya 9 Nzero uyu mwaka wa 2020, niho haba ihuriro ry’abantu bavuye mu mice itandukanye harimwo abanyeshure bo muri za kaminuza, abanditsi, abaserukira amashirahamwe mpuzamakungu be n’aya ONU, bitabiriye ubutumre bw’ishirahamwe OCHA ngo birabire amasanamu yakozwe n’umuhinga Vincent Tremeau ayandi nayo akorwa ku buhinga bwa Larisa Byll Cataria wo mw’ishirahamwe 3Hi africa.

Bose bafise imyaka iri hagati y’itandatu n acumi n’umunani, abigeme bari kurayo mafoto bakoresheje ivyambarwa bakuye mumihana iwabo kugira bereke abantu ico bipfuza kuba muri kazoza bamaze kwigira haruguru.

Kenshi na kenshi abagore be n’abakobwa bari mumugwi ukarigwa cane n’ingorane, zimwe twovuga ni nk’amabi afatiye kubitsina, kuja kw’ishure canke kuvuzwa. Ivyo bikaba ari ibintu bidakunze gusirxa ahabona mubinyamakuru. Iryo huriro ryashize ahabona nkuru tudakunze kumenya cane : ivyifuzo nindoto z’abana b’abakobwa basanzwe baba mu ngorane.

Ishirahamwe OCHA ikaba ishimiye cane Ikigo c’abafaransa co cafashije kwakira ivy bikorwa, hamwe na Larissa we yafashe amasanamu yabigeme babiri b’abarundikazi.

URL:

Yuguruwe:

Burundi

Icegeranyo c'ivyabaye
Inkuru iramvuye
Abarundi bahungutse bashikiye mu kigo c’imfatakibanza ca Gitara mu ntara ya Makamba muri ruhuhuma 2020 Ifoto  : ©UNHCR 2020/Bernard Ntwari
Abarundi bahungutse bashikiye mu kigo c’imfatakibanza ca Gitara mu ntara ya Makamba muri ruhuhuma 2020 Ifoto : ©UNHCR 2020/Bernard Ntwari

Abarundi barenga igihumbi n’amajana atanu baratahukanywe muruku kwezi kwa kabiri 2020

Ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe gufasha impunzi mu Burundi rifatikanije na reta za Tanzaniya n’uBurundi barasubiriye ibikorwa vyo gutahukana impunzi z’abarundi zivuye mu gihugu ca Tanzaniya guhera kw ‘igenekerezo rya 6 ruhuhuma 2020. Abarundi bagera kuri 1500 nibo batahukanywe kubushake bwabo kuvico gihe. Iryo tahukanwa ntiryashikiriye igitigiri cari cumvikanyweko mu nama yo muri Munyonyo 2019 aho bategekanya yuko abantu 2000 aribo bazotahukanwa ku ndwi .

Abo bahungutse bashikiye mu bigo vya Gitara (intara ya Makamba) be na Kinazi (intara ya Muyinga). Nkuko vyari mu masezerano nyamukuru yashizweko umukono n’uBurundi, Tanzaniya n’ishirahamwe HCR, infashanyo kubakuze yariyongereye iva ku mafaranga ibihumbi 70 ija kubihumbi 140, kubakiri bato yavuye kumafaranga ibihumbi 35 ija ku mafaranga ibihumbi 70.

Ishirahamwe mpuzamakungu ritanga infungurwa PAM be na HCR baratanze imfungurwa z’amezi atatu ku bahungutse (zigizwe n’ifu y’ibigori, ibiharage, amavuta be n’umunyu) hamwe n’ibidafungurwa (indobo, ivyo kwifuka, ivyukurarako, be n’ibikoresho abakobwa bakoresha mu gihe bari mu kwezi)

Kubw’ishiraamwe HCR, abarundi bagera ku bihumbi amajana atatu na mirongitatu nabatanu n’amajana atandatu na mirongine na babiri 335 642 nibo bahungiye mu bihugu bibanyi canecane muri tanzaniya aho abarenga ibihumbi 168. Kuva igikorwa c’uguhungura abarundi bari mumahanga gitanguye genekerezo rya 7nyakanga 2017, Ishirahamwe HCR ryaratahukanye abarundi bagera ku bihumbi 81 221, ibitigiri vyo kuruyu wa 10 ntwarante 2020.

URL:

Yuguruwe:

Burundi

Icegeranyo c'ivyabaye
Guhuza ibikorwa
David Carden, Icegera c’umuyobozi ajejwe Ishirahamwe mpuzamakungu OCHA mu turere twa afurika y’uburaruko no hagati,yagendeye abateshejwe izabo begeranirijwe kukibanza kiri ku Winterekwa aho abantu ibihumbi 3740 basenyukiweko n’amazu, ivyimburwa bikononekara bivuye kw’isegenya y’imvura be n’umuyaga mwinshi wibonekeje muri kigarama 2019 OCHA 2020/Lauriane Wolfe
David Carden, Icegera c’umuyobozi ajejwe Ishirahamwe mpuzamakungu OCHA mu turere twa afurika y’uburaruko no hagati,yagendeye abateshejwe izabo begeranirijwe kukibanza kiri ku Winterekwa aho abantu ibihumbi 3740 basenyukiweko n’amazu, ivyimburwa bikononekara bivuye kw’isegenya y’imvura be n’umuyaga mwinshi wibonekeje muri kigarama 2019 OCHA 2020/Lauriane Wolfe

David Carden, Icegera c'Umuyobozi w'ishirahamwe mpuzamakungu OCHA mu karere ka Afurika y'uburengero no hagati, yagize urugendo rw'imisi itatu mu Burundi

Kuva kw’igenekerezo rya 16 gushika kurya 19 ruhuhuma 2020, icegera c’umuyobozi wa OCHA ajejwe akarere ka afurika y’uburaruko n’ubuseruko ariwe David Carden, yaramazi imisi itatu mu Burundi kugira abone ingene ugufasha bigenda yongere aganire n’ababjijejwe harimwo n’baserukira reta y’uBurundi ukungene bokwongereza inguvu mu bijanye n’ingene abanenegihugu bokwigwanako mu gihe bashikiwe n’impanuka

Kw’igenekerezo rya 19 ruhuhuma, Carden yarishikiye mu Gatumba mu ntara ya Bujumbura rural, aho abantu bagera ku bihumbi 10 batayizabo isibivuye ku mvura y’isegenya yaguye kumagenekerezo ya 28 na 29 nzero 2020

Yarongeye agenda ku Winterekwa muri meri ya Bujumbura aho abagera kumajana begeranirijwe inyuma y’aho inzu zabo zibomokeye kubera imvura nyinshi. Impanuka zivuye kw’ihindagurika ry’ibihe rishikira ibice 79% vy’abataye izabo mu gihe muraya mezi atanu aheze hiboneke impanuka nyinshi zifatiye ku myuzurira, imiyaga. Uyo muyobozi yarashoboye kwibonera ukungene abafasha bakora batanonokewe kubera imfashanyo zidakwiye kubazikeneye bose be no mu gukingira abasinzikaye gusumba abandi

Mururwo rugendo, Carden yarabonanye n’abaserukira amashirahamwe mpuzamakungu yigenga, abahurikiye mu murwi ufasha mu gihe impanuka ziteye, abatanga ubutunzi be n’abakozi ba OCHA Burundi.tanga imfashanyo

Yaranabonanye n’abahurikiye m murwi w’igihugu ujejwe gukinga impanuka zifatiye kw’ihinduka ry’ibihe, Umunyamabanga mukuru mu bushikiranganji bw’imigendaranire n’ayandi makungu, umushikiranganji ajejwe agateka kazina muntu, ugufashanya be no kunganisha ibitsina bakaba baganiriye ku bijanye n’ingene abafasha biteguye gukorera hamwe na reta y’uBurundi mu kwizerana n’ukwubahirizana hagati yabo kugira hagabanuke ingorane zisaba ubufasha n’akamaro rwo gukorera hamwe bisunze amasezerano ngendegwako y’ubutabazi

Abaserukiye reta barashimangiye yuko bazobandanya bakorana n’amashirahamwe atabara impanuka kugira bafashe abenegihugu bahuye n’impanuka. M. Carden yarashimiye cane reta y’uBurundi kubera idahengesanya gushigikira no gufasha abantu bari mu ngorane no kukigoro yama igira kugirango abenegihugu baronke inkomezi zo kwigwanira mu gihe c’impanuka

Yarongeye aremera yuko agiye gusabira imfashanyo yindi uBurundi, nacanecane ijanye n’ibikoresho bisabwa mu gihe c’impanuka bikazofasha cane abakorera murico gisata kugarukira ku bahuye n’impanuka ningoga. Mu gusozera urwo rugendo, yarerekanye yuko arajw'ishinga n'ubushobozi buke amashirahamwe akorera mubijanye n’impanuka afise bivanye n’ingene hakenye ibikoresho. Barekeneye ababafata mu mugongo kugirango bashobore gufasha neza mu mezi ari imbere.

URL:

Yuguruwe:

Burundi

Icegeranyo c'ivyabaye
Guhuza ibikorwa
Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza ca sida bwaratunganije inama yabereye mw'ihoteli Source du Nil kugirengo ihimirize abaraho ingene bokwingira ikiza ca COVID-19 © OCHA 2020/Lauriane Wolfe
Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza ca sida bwaratunganije inama yabereye mw'ihoteli Source du Nil kugirengo ihimirize abaraho ingene bokwingira ikiza ca COVID-19 © OCHA 2020/Lauriane Wolfe

Uburundi bwashize ahabona ingingo zo gukingira abarundi ikiza ca COVID-19

Mu gihe hataribonekeza umuntu akekwako yoba yaranduye iyo ngwara ya COVID-19, reta y’u Burundi yarafashe ingingo hakiri kare mu ntumbero yo gukinga ntihagire umuntu yofatwa n’iyo ngwara.

Mukwingira COVID -19, bakaba bisunze ibikorwa vyari bimaze gukorwa mu gikinga ingwara ya Ebola. Kuva ico kiza gitanguye, abakorera mu gisata c’amagara y’abantu baramaze gutangura kurondera uburyo buzofasha na canecane mu bikorwa vyo gukinga babicishije ku nteguro y’ibikorwa vyo gukinga no kuvura abazoba bafashwe niyo ngwara, ibihugu vyose bisabwa gutegura vyisunze amabwirizwa y’ishirahamwe ryitaho amagara y’abantu kw ‘isi OMS ari mu nteguro y’imigambi bita SPRP.

Iyo nteguro nayo ikaba yerekana ingingo zijanye n’amagara y’abantu zategerezwa gufatwa n’ibihugu kugirango vyikingire vyongere bihangane n’ico kiza ca COVID-19

Ifatikanije na OCHA be n’abasanzwe bayifasha OMS yarasoboye gufasha ubushikiranganji bw’amagara y’abantu be n’ukugwanya sida kwandika integuro y’amasaha 72 ifatiye kuvyoshika iyo nayo ikazorangira mu misi iri mbere. Ibisata bitandukanye vya ONU be n’amashirahamwe mpuzamakungu yigenga bakaba bariko barigira hamwe uburyo bofasha ubushikiranganji mugutanga amafaranga azokenerwa mu gukinga iyo ngwara no mushiraho ingingo zifasha mu gukurikirana ingenzi ku bibuga vy’indege be no ku mipaka ubundi buhana n’ibindi bihugu. Ubushikiranganji bw’amagara y’abantu bukaba bwarasavye imfashanyo ibanki y’isi yose ingana hafi imilliaridi 5 z’amarundi hafi imillioyoni 2 nigice z’amafaranga y’amadolari kugirango bushire mu ngiro ibkowa vyo gukinga ikiza ca COVID-19.

Kuva kuruyu wa kane igenekerezo rya 12 ntwarante, Ubushikiranganji bw’amagara y’abantu be n’ukwikingira ikiza ca sida bwarongereje ubukare bw’ingingo z’ijanye ningenzi, bafatiye ukungene iyo ngwara yatandukiriye ibindi bihugu. Ingenzi zose zizoba zivuye mu bihugu vya buraya zizoshikira mw’ihoteli zihamare imisi 14. Gushikubu abantu bababa 35 nibo begeranirijwe mw’ihoteli source du nil. Nta muntu n’umwe azokwemererwa kwinjira muriyo hoteli kukiringo c’ababa amezi abiri.

Imbere yo gishira mungiro iyo ngingo, ubushikiranganji bwaragize inama yo guhimiriza abakorera muriyo hoteli igenekerezo rya 5, kugirango igipolisi abakozi nabandi basanzwe baharangurira imirimo yabo bamenye ingene bakwiye kwikingira ico kiza. Kari akaryo ko guhumuriza abakozi bongera babasigurira akamaro k’izo ngingo bongera babahumuriza yuko abaraho bazokingirwa

Abarongoye intara z’ubuvuzi zo mu Burundi bararonkejwe inyigisho bahawe na OMS be n’ubushikiranganji bw’amagara y’abantu zo kwikingira b en’impanuro zokoreshwa kugire birinde COVID-19. Izo nyigisho bakaba bazozihanahana n’abo bakorana.

Afatiye ingene iyo ngwara igisibije kw’isi, uwurongoye Ibisata vyose vya Onu mu Burundi, yakoranije kuruyu wa gatanu igenekerezo rya 13, abegwa n’ico kibazo arikumwe na OCHA na OMS basanzwe bagikurikiranira hafi, mu ntumbero yo gushira ahabona umugambi wihutirwa uzoba uje gukinga iyo ngwara mu bakozi ba ONU.

URL:

Yuguruwe: