Burundi

Icegeranyo c'ivyabaye

Inkuru nyamukuru

  • Amakuru mashasha kuvyerekeye ikiza ca COVID-19
  • Imvura yo guhera muri gitugutu gushika muri kigarama irashobora kwunyura ibibazo v’abantu basanzwe batishoboye
  • Abantu b’ababa ibice 42% vy’abaribateguwe, nibo baronse imfashanyo mu gihe uburyo bwo bwari buke
  • Impunzi z’abarundi zigera ku bihumbi 20 000 zaratahutse kuva muri nzero
  • Uwurongoye vy’imfatakibanza ishirahamwe rya ONU yarishikiye kuraba ibikorwa aho biteye
Iyugagwa ry’inkambi y'abahunze imvura ku winterekwa  © Help a Child 2020/Jean Asali Lobiko
Iyugagwa ry’inkambi y'abahunze imvura ku winterekwa © Help a Child 2020/Jean Asali Lobiko

URL:

Yuguruwe:

Burundi

Icegeranyo c'ivyabaye

Ibiharuro nyamukuru

1,74M
Abantu bakeneye gufashwa (2020)
887K
Abantu bazoronswa imfashanyo (2020)
127K
Abantu bahungiye mu gihugu hagati (2020)
1,7M
Abantu bafungura nabi (2020)
589
Abanduye umegera wa COVID-19
1
Abahitanywe n'umugera wa COVID-19

URL:

Yuguruwe:

Burundi

Icegeranyo c'ivyabaye

Amafaranga

$197.9M
Amafaranga akenewe
$88.1M
Amafaranga amaze kuboneka
45%
Urugero rw'amafaranga yabonetse
FTS

URL:

Yuguruwe:

Mudukeneye

Jutta Hinkkanen

Uwurongoye ibiro mpuzamakungu bijejwe kwegeranya inyishu zijanye n'ugufasha abahuye n'ingorane mu Burundi OCHA

Annick Ndayiragije

Uwujejwe gutanga amakuru mw'ishirahamwe rya OCHA mu Burundi

Burundi

Icegeranyo c'ivyabaye
Inkuru iramvuye
Ingene ibitigiri vy’abanduye  COVID-19 bigenda birongerekana aha mu Burundi
Ingene ibitigiri vy’abanduye COVID-19 bigenda birongerekana aha mu Burundi

Amakuru mashasha kuvyerekeye ikiza ca COVID-19

Italiki umugwayi wa mbere yibonekeje : 31 ntwarante 2020

Igitigiri c’ibipimo vyakozwe : 50 363 (kuwa 31 gitugutu)

Igitigiri c’abanduye : 589 (au 31 gitugutu)

Igitigiri c’abakize : 518 (88%) (au 31 gitugutu)

Igitigiri c’abapfuye : 1

Intara/intara z’ubuvuzi zivugwamwo iyo ngwara : intara z’ubuvuzi 24/47 (51%) ziravugwamwo iyo ngwara, intara 14/18 (67%). Abanduye benshi (68%) baba mugigara ca Bujumbura, mu ntara z’ubuvuzi zitatu : Bujumbura y’uburaruko (137 z’abanduye), Bujumbura yohagati (152 z’abanduye) et Bujumbura y’ubumanuko (111 z’abanduye).

Ingendo / Imipaka : Ingendo z’ingenzi zarahagaritswe kuva kw ‘igenekerezo rya 22 ntwarante. Ingendo z’ubutabazi, z’abaserukira ibihigu vy’abo mu burundi, hamwe n’izabafise ingwara zitandukanye zozo zarabandanije. Imipaka uburundi buhana na repubulika iharanira demokarasi ya congo be n’urwanda yaruguruwe kw’igenekerezo rya 15 ndamukiza kugira borohererze ihanahana ry’ibidandazwa.

Umupaka uburundi buhana na Tanzaniya bwagumye bwuguruye mu ntumbero yo kworohereza abarundi bahungutse gutaha iwabo.

URL:

Yuguruwe:

Burundi

Icegeranyo c'ivyabaye
Inkuru iramvuye
Uwuhurikiye mw’ishirahamwe  Croix-rouge burundaise ariko apompa umuti mu bidengeri vy’amazi mu Gatumba, intara ya Bujumbura Rural. Photo : © OCHA 2020/Lauriane Wolfe
Uwuhurikiye mw’ishirahamwe Croix-rouge burundaise ariko apompa umuti mu bidengeri vy’amazi mu Gatumba, intara ya Bujumbura Rural. Photo : © OCHA 2020/Lauriane Wolfe

Imvura yo guhera muri gitugutu gushika kigarama irashobora kwunyura ibibazo v’abantu basanzwe batishoboye

Muri ndamukiza_rusama 2020, imvura nyinshi yatumye uruzi rusizi rwisesa mu mihana ya Gatumba mu ntara ya Bujumbura rural, aho abantu ibihumbi 46 harimwo n’abababa ibihumbi 24 baciye bahungira mumakambi y’impunzi. Iyo miryango iba munkambi be no mumicungararo y’urwo ruzi irabangamiwe gose canecane murikigihe c’imvura.

Inyuma y’imvura yaguye muri ndamukiza be na rusama umwaka w’2020, amwe mu ma kartiye ya Gatumba aracugarijwe n’inbidengeri vy’amazi, bigatuma abahunze badashobora gusubira mu zabo.

Uko kuguma munkambi navyo bituma ingwara zigwira nk’ingwara zifatiye kugukanya  be n’ugema nabi (tutibagiye COVID-19), ingwara zo kunywa amazi mabii, malariya n’inzoka. Hagaca hiyongerako ingwara zifatira mu bihimba vy’irondoka canecane zitewe n’ukuntu abantu batigenga basangira uburaro hamwe n’ivyaha vyugufata kunguvu abagore n’abigeme.

Abafasha ubundi barikumwe na reta y’uBurundi baratanze imfashanyo kubashikiwe n’ivyo vyago. Aha twovuga nk’ishirahamawe UNICEF ryatanze amazi n’aho hagikenewe ayandi, ishirahamwe SAD yatanze imfashanyo kubana be na Médecins sans frontières itanga imfashanyo y’imti n’ukwivuza kw’abo bahungiye munkambi. OCHA iratunganya amanama kundwi kundwi muntumbero y’ugushirahamwe imfashanyo y’bateshejwe izabo mu Gatumba.

N’aho habaye utwigoro tutari duke, imfashanyo zitandukanye  ziracakenewe. Amahema yubatswe haraheze igihe yaratanguye gutabuka kubera ugusaza. Haribonekeza ubukene bw’indya be n’ibindi bikoresho nk’ibirago, ibirengeti vyo kwifuka, ibikoresho vyo munzu, imisegetera hamwe n’ivyo abakenyezi be n’abigeme basanzwe bakoresha iyo bari mu gihe.

Ibice 42% vy’amafaranga niyo amaze kuboneka yatanzwe n’ikigega cogufasha impanuka UNCERF. Igice c’ayo mafaranga akaba yarafashije mu gikorwa co guharura igitigiri c’abahungutse n’abashaka gusubira mumazu yabo. Ihangiro akaba aruko amakambi yugagwa abarimwo bakaronswa uburyo bw’ukwitezimbere.

Amahera yandi arakenewe muntumbero yo kwongereza ibikoresho nyamukuru nk’(imfungurwa, uburaro, amahema hamwe n’ukuronswa amazi meza) mukiringo gihera muri gitugutu gushika muri kigarama 2020.

URL:

Yuguruwe:

Burundi

Icegeranyo c'ivyabaye
Inkuru iramvuye
 Umwe ubahunze imyuzurira arikumwe n’umwana wiwe akivuka munkambi ya Kigaramango mu Gatumba intara ya Bujumbura  © UNHCR 2020/Bernard Ntwari
Umwe ubahunze imyuzurira arikumwe n’umwana wiwe akivuka munkambi ya Kigaramango mu Gatumba intara ya Bujumbura © UNHCR 2020/Bernard Ntwari

Abantu b’ababa ibice 42% vy’abaribateguwe, nibo baronse imfashanyo mu gihe uburyo bwo bwari buke

Gushika mu mpera z’ukwezi kwa ruheshi 2020, abafashauburundi baratanze imfashanyo itandukanye ku bantu bagera ku bice 42% vy’abagera kubihmbi 887 000 vy’abantu baribafatiweko n’umugambi w’ugufasha w’umwaka wa 2020. Ikiza COVID-19 caraburabuje ibikorwa tutibagiye uburyo buke be n’ingaruka zifatiye kw’ihindagurika ry’ibihe

N’aho uburyo butari bukwiye, nkakarorero, igisata c’amashirahamwe akorera muvy’uburimyi n’ugufungura neza carafashije abantu ibihumbi 547 924 mukubaronsa imfungurwa be n’amafaranga kugirango baze bayikenuze, igisata c’indero naco cafashije abanyeshuri bagera ku bihumbi 19 637, mu kubaronsa ibikoreso vy’ishuri harimwo n’ibitabo vy’abigisha (tukabutsako amashure yabandanije yuguruye no mu gihe isi yari yugarijwe n’ikiza ca COVID-19) nayo igisata kijejwe gutanga amazi n’impanrozifatiye kw ‘isuku rike carafashije abantu bagera ku bihumbi 149 056 mukubaronsa amazi meza be n’ibikoresho vy’amazi tutibagiye inyigisho zo guhimiriza abanyagihugu kwijukira isuku mu mazone yo muburengero aho hibonekeje imyuzurira be n’ingwara ya choléra

Umugambi wo gufasha PRH w’2020 waronse amafaranga agera kubice 35,2% kw’igenekerezo rya 13 munyonyo 2020). Ibisata vyaronkejwe uburyo bugera kubice 65 % n’igisata c’ugufungura neza be n’uguhuzibikorwa mugihe igisata c’imfungurwa co caronse ibice 41%. Ibisata vyaronse amafarana make n’camagara y’abantu, uburaro, be n’amazi. Igisata kiraba ivyitahuknwa vy’impunzi n’ukwakira abahunze caronse amafaranga ari munsi y’ibice 25%.

URL:

Yuguruwe:

Burundi

Icegeranyo c'ivyabaye
Inkuru iramvuye
Imodoka zitahukanye impunzi zivuye mu rwanda ziciye kumupaka wa nemba. Izo mpunzi zirindiriye gufatwa ibipimo vya COVID-19. © UNHCR 2020/Bernard Ntwari
Imodoka zitahukanye impunzi zivuye mu rwanda ziciye kumupaka wa nemba. Izo mpunzi zirindiriye gufatwa ibipimo vya COVID-19. © UNHCR 2020/Bernard Ntwari

Impunzi z’abarundi zigera ku bihumbi 20 000 zaratahutse kuva muri nzero

Kuva igikorwa co gutahukana impunzi z’abarundi gitanguye muri 2017, Ishirahamawe HCR ryarafashije abarundi bagera ku 102 761 gutahuka. Muruyumwaka wa 2020,HCR yatahukanye impunzi ibihumbi 23 041 kumpunzi bibhumbi 50 000 vyari bitegekanijwe gisika kwi’igenekerezo rya 14 gitugutu.

Mur’abo batahukanywe muri 2020, abenshi bavuye muri Tanzaniya (19850) mu rwanda (2606) hamwe no muri repubulika iharanira demikarasi ya congo (584). Kuva muri myandagaro, impunzi ziri mu rwanda niho zatangura guhunguka. Abavuye nka bose mu rwanda, ouganda baje kugushaka kwabo.

Kubera uburyo buke, HCR be n’abayifasha hamwe na reta y’uBurundi bahura n’ibibazo nyamukuru bitatu : kubandanya igikorwa c’ugutahukana impunzi hisunzwe amategeko n’iteka ry’impunzi, gushigira ugusubiza muzabo abatahutse mukibano, be n’ugukingira umutekano w’abahungutse be n’ukubasubiza muzabo

Kugirango igikorwa c’ugutahukana impunzi kigende neza,ishirahamwe HCR ryarashize ahabona uUmugambi wo gutahukana impunzi uyo nawe ukaba ukeneye amafaranga agera ku milioni 189,8 z’amadolari.

URL:

Yuguruwe:

Burundi

Icegeranyo c'ivyabaye
Guhuza ibikorwa
Niels Scott, arongoye vy’imfatakibanza ishirahamwe ONU kumusi mpuzamakungu wahariwe kwikingira impanuka zifatiye kw’ihindagurika ry’ibihe i Mugina mu ntara ya Cibitoke 2020. © PNUD 2020/Landry Gakuba
Niels Scott, arongoye vy’imfatakibanza ishirahamwe ONU kumusi mpuzamakungu wahariwe kwikingira impanuka zifatiye kw’ihindagurika ry’ibihe i Mugina mu ntara ya Cibitoke 2020. © PNUD 2020/Landry Gakuba

Uwurongoye vy’imfatakibanza ishirahamwe rya ONU yarishikiye kuraba ibikorwa aho biteye

Uwurongoye vy’imfatakibanza ibiro vya ONU mu Burundi, M Niels scott yaratanguye amabanga yiwe muri gitugutu 2020.

Igenekerezo rya 9 gitugutu, munyuma yukubonana n’indongozi zigihugu kugirango amenye aho ibikorwa bigeze, Scott yaritavye ibirori v’yukwiina umusi mpuzamakungu wahariwe gukinga impanuka ukaba wabereye muri commune mugina intara ya Cibitoke. Kuruwo musi nyene, ishirahamwe PNUD rikaba ryaciye ritanga imfashanyo y’ibikoresho igera kumafaranga ibihumbi 600 000 vy’amadolari azofasha mugusanura inzu z’imiryango 250 yahuye n’itembagara ry’imisozi ku musozi nyempundu intara ya Cibitoke

Uwurongoye ONU akaba yararongoye inama y’imisi ibiri 27 28 gitugutu yo kwigira hamwe ingorane nyamukuru zishobora kwibonekeza mu mwaka wa 2021.

Uburundi busanzwe buri mubihugu bikarigwa n’ihindagurika ry’ikirere be n’imyuzurira. Mu mpera z’umwaka w’2019, imyuzurira yaribonekeje mu ntara 13 kuri 18 z’uburundi. Iyo myuzurira yarononye cane inyubakwa nk’ibiraro, amabarabara, amashure, yonona isi ndimwa be n’ibitegwa kandi yaratumy abantu batari bake bata izabo barahunga. Imyuzurira iratuma ibice 83% vy’abahunga izabo mu burundi. Ingaruka z’iyo myuzurira irabandanya kwonona indimo mugihe  ibice 90% vy’abarundi batunzwe n’uburimyi.

Uwurongoye ivyimfatakibanza ONU, akaba azobandanya gushigikira utwigoro twa reta nacanecane mukuyifasha kugabanya ingaruka ziterwa n’imyuzurira be n’ugutegekanya ivyokorwa kugirango haboneke inyishu ry’ihindagurika ry’ibihe.

URL:

Yuguruwe: