Burundi

Icegeranyo c'ivyabaye
Guhuza ibikorwa
Niels Scott, arongoye vy’imfatakibanza ishirahamwe ONU kumusi mpuzamakungu wahariwe kwikingira impanuka zifatiye kw’ihindagurika ry’ibihe i Mugina mu ntara ya Cibitoke 2020. © PNUD 2020/Landry Gakuba
Niels Scott, arongoye vy’imfatakibanza ishirahamwe ONU kumusi mpuzamakungu wahariwe kwikingira impanuka zifatiye kw’ihindagurika ry’ibihe i Mugina mu ntara ya Cibitoke 2020. © PNUD 2020/Landry Gakuba

Uwurongoye vy’imfatakibanza ishirahamwe rya ONU yarishikiye kuraba ibikorwa aho biteye

Uwurongoye vy’imfatakibanza ibiro vya ONU mu Burundi, M Niels scott yaratanguye amabanga yiwe muri gitugutu 2020.

Igenekerezo rya 9 gitugutu, munyuma yukubonana n’indongozi zigihugu kugirango amenye aho ibikorwa bigeze, Scott yaritavye ibirori v’yukwiina umusi mpuzamakungu wahariwe gukinga impanuka ukaba wabereye muri commune mugina intara ya Cibitoke. Kuruwo musi nyene, ishirahamwe PNUD rikaba ryaciye ritanga imfashanyo y’ibikoresho igera kumafaranga ibihumbi 600 000 vy’amadolari azofasha mugusanura inzu z’imiryango 250 yahuye n’itembagara ry’imisozi ku musozi nyempundu intara ya Cibitoke

Uwurongoye ONU akaba yararongoye inama y’imisi ibiri 27 28 gitugutu yo kwigira hamwe ingorane nyamukuru zishobora kwibonekeza mu mwaka wa 2021.

Uburundi busanzwe buri mubihugu bikarigwa n’ihindagurika ry’ikirere be n’imyuzurira. Mu mpera z’umwaka w’2019, imyuzurira yaribonekeje mu ntara 13 kuri 18 z’uburundi. Iyo myuzurira yarononye cane inyubakwa nk’ibiraro, amabarabara, amashure, yonona isi ndimwa be n’ibitegwa kandi yaratumy abantu batari bake bata izabo barahunga. Imyuzurira iratuma ibice 83% vy’abahunga izabo mu burundi. Ingaruka z’iyo myuzurira irabandanya kwonona indimo mugihe  ibice 90% vy’abarundi batunzwe n’uburimyi.

Uwurongoye ivyimfatakibanza ONU, akaba azobandanya gushigikira utwigoro twa reta nacanecane mukuyifasha kugabanya ingaruka ziterwa n’imyuzurira be n’ugutegekanya ivyokorwa kugirango haboneke inyishu ry’ihindagurika ry’ibihe.

URL:

Yuguruwe: