Burundi

Icegeranyo c'ivyabaye
Inkuru iramvuye
Gupima ikiza ca COVID-19 be n’ugusuzuma ibipimo vy’umucanwa. © OMS Burundi/2020/Dismas Junior
Gupima ikiza ca COVID-19 be n’ugusuzuma ibipimo vy’umucanwa. © OMS Burundi/2020/Dismas Junior

Amakuru mashasha kuvyerekeye ikiza a COVID-19

Umugwayi wa mbere : 31 mars 2020

Igitigiri c’abagwayi bose hamwe : 170 (au 29 juin 2020)

Igitigiri c’abapfuye kubera COVID-19 : 1 

Ingendo/imipaka : Ingendo z’ingenzi zarahagaritswe kuva kw ‘igenekerezo rya 22 ntwarante. Ingendo z’ubutabazi, z’abaserukira ibihigu vy’abo mu burundi, hamwe n’izabafise ingwara zitandukanye zozo zarabandanije. Imipaka uburundi buhana na repubulika iharanira demokarasi ya congo be n’urwanda yaruguruwe kw’igenekerezo rya 15 ndamukiza kugira borohererze ihanahana ry’ibidandazwa.

Umupaka uburundi buhana na Tanzaniya bwagumye bwuguruye mu ntumbero yo kworohereza abarundi bahungutse gutaha iwabo

Ingingo yo kwiyugarana : Kuva igenekerezo rya 5 ntwarante, ingenzi zose zivuye mu mahanga zabwirizwa kwugaranwa mu kiringo c’indwi zibiri.

URL:

Yuguruwe: