Burundi

Icegeranyo c'ivyabaye
Inkuru iramvuye
Abana babiri bariko bakinira mu mazi adengera aturutse ku myuzurira yatewe n'amazi ya Tanganyika muri commune Bugarama, intara ya Rumonge © A.Ndayiragije/OCHA 2021
Abana babiri bariko bakinira mu mazi adengera aturutse ku myuzurira yatewe n'amazi ya Tanganyika muri commune Bugarama, intara ya Rumonge © A.Ndayiragije/OCHA 2021

Imyuzurira iturutse ku mazi yo mu kiyaga ca Tanganyika yarateye ingorane amakomine 3 kuri 5 agize intara ya Rumonge

Kuva hatanguye igihe c’imvura muri ntwarante uyu mwaka, urugero rw’amazi ya Tanganyika rwabandanije ruduga, ruterara imyuzurira iyo nayo ihitana amakaratiye ari ku nkengera y’ikiyaga ca tanganyika yongera yonona ibitari bike ituma abantu batizabo bagahunga. Intara zasinzikajwe n’imyuzurira ni Bujumbura, Bujumbura Mairie, Makamba na Rumonge kubera zitumbereye ku nkengera y’ico kiyaga ca Tanganyika. Intara ya Rumonge, ifise amakomine atanu(Bugarama,Muhuta, Rumonge, Burambi na Buyengero) yarasinzikaye. Amakomine 3 kuratanu yegereye inkengera za Tanganyika ariyo Bugarama Muhuta e n’igisagara ca Rumonge ikartiye ya Kanyenkoko zarasinzikaye gose. Hafi amahegitare 68 y’ibiterwa kugera kumetero 700 uva kukiyaga yaratwawe n’amazi mu gisagara ca Ruomonge be na Bugarama. Ntivyoroshe gushika ku mazu kubera akikujwe n’amazi be n’ibiterwa nka jacinthe d’eau. Zimwe mu nyubako nk’ikivuko wa Rumonge be n’ikigo co gupima COVID 19 birageramiwe n’amazi. Uruzi Murembwe ruri i Kanyenkoko rwahora rwisuka muri Tanganyika nago rwarataye inzira ruca rusesa mumirima y’ibigazi.

Ibintu bitari bike vyarahahoneye

Twisunze ivegeranyo c’intara, Imiryango 2 217 harimwo 1666 bahunze izabo hamwe n’amazu 1600 yabomotse mu gisagara ca Rumonge canecane muri quartiers za Teba, Kanyenkoko na Nkayamba, tutibagiye muri village ya Magara I, Magara II, Cashi, na Muhuta.

Imiryango 32 yo mu gisagara ca Rumonge niyo yahunze ikaba isembereye mw ihangari rya Cemina. Iyindi miryango ikaba yahawe ubuungiro n’ababanyi. Imiryango nayo y’i Bugarama na Muhuta ikaba yahungiye muma commine ya Kabezi na Rutumo atatewe n’imyuzurira mugihe abandi badashaka kuva mumatongo yatawe n’amazi kuko bavugako batoronka uburyo bwo kwimuka.

Iyo myuzurira ikaba ibaye mu gihe abenegihugu bari basanzwe mubukene butagira izina butewe n’iyugagwa ry’imipaka n’igwirirana ry’abanduye ingwara ya COVID-19. Ukwimuka bava mumakartiye bahoramwo bajanwa mubindi bibanza bishobora kwongereza ihanahana ry’iyo ngwara mu benegihugu. Ikindi cibonekeje naco n’uko abenegihugu bari babeshejweho n’ukuroba hamwe n’ubudandaji bahomvye cane.

Ibikorwa vyakorerwa kukivuko ca Rumonge vyaronsa akazi abenegihugu hamwe n’amataxi yaja mu bigega vy’intara vyaragabanutse. Ivyo bishobora kwunyura ubukene no gutuma abandi bantu batoroherwa. Imihan nayo iri ku nkengera yaribeshejweho n’uburimyi ntizoshobora kwimbura muri ruheshi bazobeshaho n’imfashanyo gushika irindi rima rigeze mu 2022A.

Amazone yahuye n’iyo myuzurira arashobora guterwa n’ingwara za cholera be na malariya. Mubisabwa n’uko ababijejwe botera imiti ikinga iyo migera, abenegihugu bakaronsa amazi meza n’ivyigwa vyo gusuzuma amagara y’abantu ingene yifashe.

Ibarabara rihuza Rumonge na Nyanza lac (intara ya Makamba) ryarononekaye. Hatabonetse uburyo bwo kurisanura, ingendo z’abantu be n’ibidandazwa zirashobora guhagarara muriryo barabara rihuza Rumonge na Makamba ku mupaka wa Tanzaniya.

Imfashanyo zimwe zimwe ziratanguye kuboneka n’aho zikiri nke

Hariho amashirahamwe atanguye gufasha buhoro buhoro abenegihugu basinzikajwe n’imyuzurira bo mu Rumonge. Ariko amashirahamwe afasha afise amakenga n’ukuntu imfashanyo ari nke zitokwira bose. Mugihe ibitigiri bibandanya biduga kubera iki gihe c’imvura nyinshi, uburyo bw’amafaranga butari buke burakenewe kugira ibikenewe vyose biboneke.

Igenekerezo rya 22 ndamukiza, imiryango 234 yararronkejwe imfashanyo zigizwe n’imfungurwa (ibigori n’amavuta hamwe n’amafaranga bacishije kuri transfert monétaires (cash). Umurwi ujejwe gutanga amahema n’ibindi bikoresho bitaribwa waratanze kumuryango umwe wese ibikoresho vyo mu gikoni, imikeka itatu, ivyo kwifuka 2, imisegetera itatu amabido 10 yo kuvoma amazi, n’amasabuni 24. Ishirahamwe UNICEF yaratanze ibikoresho vy’ishur’e kubana 630 bo mu Rumonge n’aho vyari bigenewe abana batarenga 200.

Abarongoye ihuriro ry’amashirahamwe yo mu rumonge baratanze ibiro 153 vy’ifarini yo gukora ubuyi, imyambaro 119 yo kurinda imbeho abana bafise imyaka 5, Imipira 90 y’imbeho hamwe n’ibitenge 41 vy’abakenyezi. Ubutegetsi bwo mu Rumonge bwaciye buhimiriza abanyagihugu baba kunkengera y’ikiyaga bubasaba kwimuka bakaja ahatatewe n’imyuzurira. Bukaba buriko bukora ngo buronse ubuhungiro abateshejejwe n’ayo mazi. Ikibanza citwa Makombe gipima are 84,4 gishobora kwakira abantu 10 000, nico kizokwakira izo mpunzi. Ariko gikenewe gusanura kubera cashaje, amahema yarashaje, ubuzu bwa sugumwe nabwo bwarabomotse be n’ingorane y’ukuronka amazi meza. Uburongozi bw’intara bugasaba imfashanyo y’amashirahamwe kugirango ico kibanza gishobore gusanurwa.

Kugirango hatorwe umuti urama ku ngorane z’imyuzurira yibonekeza ku mwaka mwaka ifatye kw’ihindagurika ry’ibihe ryibonekeza muri afurika nacanecane mu Burundi, abarongoye uburundi babifashijwemwo n’abafasha barategekanya ibikorwa bikomakomeye nko kwubaka ibigega bitega amazi azanana mu misozi kugirango twirinde inkukura ihitana vyose ikabita mu kiyaga ca Tanganyika. Bimwe mu bituma haba imyuzurira harimwo n’uko inkukura izanana mu misozi igahitana ivu ijana mu kiyaga ca Tanganyika, ikindi n’uko vyunyugwa n’ingene bacukura ubutare bigatuma hama inkukura. Iyo ivyo bivu bigiye muri Tanganyika bituma amazi yaho atera aduga agaca yisesa. Ibikoko vyo mumazi navyo nyene bikageramirwa n’ivyo bicafu. Hari nabavugako amazi ya Tanganyika atagitemba kubera aho yatemba aja muri Lukuga uruzi ruri mu gihugu ca Repubulika iharanira demokarasi ya congo, naho nyene huzuye. Amazi nayo ashobora kubandanya aduga gushika mu mpera za rusama na canecane kubera isi itakinywa amazi ashobora gufata igihe kirekire atarakama.

URL:

Yuguruwe: