Burundi

Icegeranyo c'ivyabaye
Inkuru iramvuye
Ingene ibitigiri vy’abanduye  COVID-19 bigenda birongerekana aha mu Burundi
Ingene ibitigiri vy’abanduye COVID-19 bigenda birongerekana aha mu Burundi

Amakuru mashasha kuvyerekeye ikiza ca COVID-19

Italiki umugwayi wa mbere yibonekeje : 31 ntwarante 2020

Igitigiri c’ibipimo vyakozwe : 50 363 (kuwa 31 gitugutu)

Igitigiri c’abanduye : 589 (au 31 gitugutu)

Igitigiri c’abakize : 518 (88%) (au 31 gitugutu)

Igitigiri c’abapfuye : 1

Intara/intara z’ubuvuzi zivugwamwo iyo ngwara : intara z’ubuvuzi 24/47 (51%) ziravugwamwo iyo ngwara, intara 14/18 (67%). Abanduye benshi (68%) baba mugigara ca Bujumbura, mu ntara z’ubuvuzi zitatu : Bujumbura y’uburaruko (137 z’abanduye), Bujumbura yohagati (152 z’abanduye) et Bujumbura y’ubumanuko (111 z’abanduye).

Ingendo / Imipaka : Ingendo z’ingenzi zarahagaritswe kuva kw ‘igenekerezo rya 22 ntwarante. Ingendo z’ubutabazi, z’abaserukira ibihigu vy’abo mu burundi, hamwe n’izabafise ingwara zitandukanye zozo zarabandanije. Imipaka uburundi buhana na repubulika iharanira demokarasi ya congo be n’urwanda yaruguruwe kw’igenekerezo rya 15 ndamukiza kugira borohererze ihanahana ry’ibidandazwa.

Umupaka uburundi buhana na Tanzaniya bwagumye bwuguruye mu ntumbero yo kworohereza abarundi bahungutse gutaha iwabo.

URL:

Yuguruwe: