Burundi

Icegeranyo c'ivyabaye
Inkuru iramvuye
 Umwe ubahunze imyuzurira arikumwe n’umwana wiwe akivuka munkambi ya Kigaramango mu Gatumba intara ya Bujumbura  © UNHCR 2020/Bernard Ntwari
Umwe ubahunze imyuzurira arikumwe n’umwana wiwe akivuka munkambi ya Kigaramango mu Gatumba intara ya Bujumbura © UNHCR 2020/Bernard Ntwari

Abantu b’ababa ibice 42% vy’abaribateguwe, nibo baronse imfashanyo mu gihe uburyo bwo bwari buke

Gushika mu mpera z’ukwezi kwa ruheshi 2020, abafashauburundi baratanze imfashanyo itandukanye ku bantu bagera ku bice 42% vy’abagera kubihmbi 887 000 vy’abantu baribafatiweko n’umugambi w’ugufasha w’umwaka wa 2020. Ikiza COVID-19 caraburabuje ibikorwa tutibagiye uburyo buke be n’ingaruka zifatiye kw’ihindagurika ry’ibihe

N’aho uburyo butari bukwiye, nkakarorero, igisata c’amashirahamwe akorera muvy’uburimyi n’ugufungura neza carafashije abantu ibihumbi 547 924 mukubaronsa imfungurwa be n’amafaranga kugirango baze bayikenuze, igisata c’indero naco cafashije abanyeshuri bagera ku bihumbi 19 637, mu kubaronsa ibikoreso vy’ishuri harimwo n’ibitabo vy’abigisha (tukabutsako amashure yabandanije yuguruye no mu gihe isi yari yugarijwe n’ikiza ca COVID-19) nayo igisata kijejwe gutanga amazi n’impanrozifatiye kw ‘isuku rike carafashije abantu bagera ku bihumbi 149 056 mukubaronsa amazi meza be n’ibikoresho vy’amazi tutibagiye inyigisho zo guhimiriza abanyagihugu kwijukira isuku mu mazone yo muburengero aho hibonekeje imyuzurira be n’ingwara ya choléra

Umugambi wo gufasha PRH w’2020 waronse amafaranga agera kubice 35,2% kw’igenekerezo rya 13 munyonyo 2020). Ibisata vyaronkejwe uburyo bugera kubice 65 % n’igisata c’ugufungura neza be n’uguhuzibikorwa mugihe igisata c’imfungurwa co caronse ibice 41%. Ibisata vyaronse amafarana make n’camagara y’abantu, uburaro, be n’amazi. Igisata kiraba ivyitahuknwa vy’impunzi n’ukwakira abahunze caronse amafaranga ari munsi y’ibice 25%.

URL:

Yuguruwe: