Burundi

Icegeranyo c'ivyabaye
Inkuru iramvuye
© UNICEF Burundi 2020
© UNICEF Burundi 2020

Abayabaga batanu nibo batsindiye ihiganwa ryiswe UNICEF-Cartedo ryerekeye kugwanya COVID-19

Bafatikanije n’amashirahamwe 14 y’abayabaga biciye ku buhinga cartedo, ishirahamwe UNICEF ryaratanguje mumpera za ruheshi uyu mwaka wa 2020 ihiganwa bise cartedo, ryatanga akaryo kubayabaga ko kwiyumvira umugambi ushobora gutora umuti w’ingorane babna mukibano zifatiye kubura amazi canecane muriki igihugu guhanzwe n’umugera wa COVID-19.

Cartedo rero isigura ubuhinga ngurukanabumenyi bwo gutanga inyigisho kubakiri bato no guhanahana ivyiyumviro n’inyishu zitamenyerewe zifasha ugutezimbere ubumenyi bwabo.

Murayo masezerano ya UNICEF-Cartedo yerekeye ukugwanya COVID-19, abo bayabaga bararonse akaryo ko kunagura ubumenyi bwabo mubijanye n’ukwironderera imigambi itanga akazi yerekeza muvyo kugwanya COVID-19.

Uburundi bwaronse urugero runini mu karere rw’abayabaga bakoresheje ubwo buhinga aho imigambi gera kuri 670 yashizweho n’abayabaga kubuhinga ngurukanabumenyi bita réseaux sociaux muguhanahana ivyiyumviro no gutumira abandi ngo babatore batsinde mu gutanga imigambi iza itora inyishu ku ngorane abanyagihugu barimwo.

Imigambi itanu niyo yatowe n’ishirahamwe UNICEF ikaba izoronswa uburyo bugera kumafaranga 1000 c’amadolari kurumwumwe kugirango bayishire mu ngiro. Ubwo buryo bukaba bwatanzwe n’umushikiranganji wa mbere w’uBurundi.Iyo migambi ikaba yatowe muyindi yar yashikirijwe n’abayabaga kubera itari imenyerewe kandi itagora ishira mungiro.

Kugira mwirabire ireresi ry’iyo higanwa cartedo fyonda ngaha.

URL:

Yuguruwe: