Burundi

Icegeranyo c'ivyabaye
Inkuru iramvuye
Uwuhurikiye mw’ishirahamwe  Croix-rouge burundaise ariko apompa umuti mu bidengeri vy’amazi mu Gatumba, intara ya Bujumbura Rural. Photo : © OCHA 2020/Lauriane Wolfe
Uwuhurikiye mw’ishirahamwe Croix-rouge burundaise ariko apompa umuti mu bidengeri vy’amazi mu Gatumba, intara ya Bujumbura Rural. Photo : © OCHA 2020/Lauriane Wolfe

Imvura yo guhera muri gitugutu gushika kigarama irashobora kwunyura ibibazo v’abantu basanzwe batishoboye

Muri ndamukiza_rusama 2020, imvura nyinshi yatumye uruzi rusizi rwisesa mu mihana ya Gatumba mu ntara ya Bujumbura rural, aho abantu ibihumbi 46 harimwo n’abababa ibihumbi 24 baciye bahungira mumakambi y’impunzi. Iyo miryango iba munkambi be no mumicungararo y’urwo ruzi irabangamiwe gose canecane murikigihe c’imvura.

Inyuma y’imvura yaguye muri ndamukiza be na rusama umwaka w’2020, amwe mu ma kartiye ya Gatumba aracugarijwe n’inbidengeri vy’amazi, bigatuma abahunze badashobora gusubira mu zabo.

Uko kuguma munkambi navyo bituma ingwara zigwira nk’ingwara zifatiye kugukanya  be n’ugema nabi (tutibagiye COVID-19), ingwara zo kunywa amazi mabii, malariya n’inzoka. Hagaca hiyongerako ingwara zifatira mu bihimba vy’irondoka canecane zitewe n’ukuntu abantu batigenga basangira uburaro hamwe n’ivyaha vyugufata kunguvu abagore n’abigeme.

Abafasha ubundi barikumwe na reta y’uBurundi baratanze imfashanyo kubashikiwe n’ivyo vyago. Aha twovuga nk’ishirahamawe UNICEF ryatanze amazi n’aho hagikenewe ayandi, ishirahamwe SAD yatanze imfashanyo kubana be na Médecins sans frontières itanga imfashanyo y’imti n’ukwivuza kw’abo bahungiye munkambi. OCHA iratunganya amanama kundwi kundwi muntumbero y’ugushirahamwe imfashanyo y’bateshejwe izabo mu Gatumba.

N’aho habaye utwigoro tutari duke, imfashanyo zitandukanye  ziracakenewe. Amahema yubatswe haraheze igihe yaratanguye gutabuka kubera ugusaza. Haribonekeza ubukene bw’indya be n’ibindi bikoresho nk’ibirago, ibirengeti vyo kwifuka, ibikoresho vyo munzu, imisegetera hamwe n’ivyo abakenyezi be n’abigeme basanzwe bakoresha iyo bari mu gihe.

Ibice 42% vy’amafaranga niyo amaze kuboneka yatanzwe n’ikigega cogufasha impanuka UNCERF. Igice c’ayo mafaranga akaba yarafashije mu gikorwa co guharura igitigiri c’abahungutse n’abashaka gusubira mumazu yabo. Ihangiro akaba aruko amakambi yugagwa abarimwo bakaronswa uburyo bw’ukwitezimbere.

Amahera yandi arakenewe muntumbero yo kwongereza ibikoresho nyamukuru nk’(imfungurwa, uburaro, amahema hamwe n’ukuronswa amazi meza) mukiringo gihera muri gitugutu gushika muri kigarama 2020.

URL:

Yuguruwe: