Burundi

Icegeranyo c'ivyabaye
Inkuru iramvuye

Imfashanyo zike zirafise ingaruka mbi kutwigoro dukorwa n’amashirahamwe

Mu mpera y’amezi atatu arangiye muruyu mwaka wa 2021, ibice 15% bidashika neza niyo yabonetse ku mafaranga y’amadollari imilioni 195 yariyasabwe n’integuro y’amashirahamwe asanzwe afasha imbabare mu Burundi.

Ukubura amafaranga birafise ingaruka buno nyene kubikorwa vy’ugufasha bitegekanywa n’amashirahamwe bikongera bakagira ingaruka mbi ku buzima bw’abenegihugu basanzwe basinzikaye. Twisunze integuro y’ingorane uburundi buhitiyemwo ryashizwe ahabona muri ntwarante 2021, abantu imiliyoni 2,3 nibo bakeneye gufashwa. Muri bo imillioni1,06 nibo bafise ibibazo bikomeye ninabo bazoronswa inmfashanyo.

Icegeranyo cerekana ingene abafasha bakoze juva mukwa mbere gushika muri kigarama 2020 cerekana yuko gushika mu mpera za kigarama 2020, hafashijwe abantu 524 708 ibice 65,5% vy’abaribateguwe hakoreshejwe uburyo bungana n’ibice 45,2%. Amafaranga yaronswe adaciye muri FTS niyo yafashije amashirahamwe kurangura imigambi biyemeje.

Mu mwaka wa 2020, igisata kijejwe ivy’imfungurwa nk’akarorero, abantu bagera ku bihumbi 410 750 nibo baronse imfashanyo zigizwe n’imfungurwa canke amafaranga nayo imiryango 53 030 bararonse imbuto zo gutera. N’aho atamafaranga menshi yabonetse (ibice 69% vy’imilliyoni y’amadollari 32,4) ico gisata carashikanye ibice 95% vy’abantu baribategekanije.

URL:

Yuguruwe: