Burundi

Icegeranyo c'ivyabaye
Inkuru iramvuye
Violette Nshimirimana, umupfakazi w’abana 4 yahunze inzu yiwe yabomowe n’‘imyuzurira  © OIM, Triffin Ntore, mai 2020
Violette Nshimirimana, umupfakazi w’abana 4 yahunze inzu yiwe yabomowe n’‘imyuzurira © OIM, Triffin Ntore, mai 2020

Ishirahamwe OIM ryaronkeje imfashanyo abatewe n’amazi y’imyuzurira mu ntumbero yo kwikingira ikiza ca COVID-19

Abantu barenga 2100 bahuye n’ivyago yvy’imyuzurira baronkejwe infashanyo ry’ishirahamwe mpuzamakungu rifasha abahunze OIM. Hagati mu kwezi kwa ndamukiza, imvura y’isegenya yaraguye kenshi yikurikiranya ituma uruzi rwa Rusizi rwuzura rucarusesera mu ma karitiye ya zone Gatumba iri mu ntara ya Bujumbura nko ku birometero 12 uvuye i Bujumbura. Ibihumbi vy’amazu, amahinguriro be n’ibiterwa vyarasambutse mugihe abantu barenga ibihumi 45 aribo bahuye n’iryo sanganya, ibihumbi 18 nabo barahunga.

Ibibanza bine vy’imfatakibanza nivyo vyegeranirijwemwo abo bahuye n’iryo sanganya aha bujumbura. Violette Nshimirimana, umupfakazi w’abana bane ari murabo bantu baronkejwe iyo mfashanyo. OIM yaramuhaye amahema inyuma y’aho inzu yiwe ibomokeye. 

"Turi abarimyi ntaco twashoboye kurokora nkuko abisigura. Twashoboye guhunga be n’abana gusa. Amazu yaraguye yongera yonona n’ivyo twari dufise. Turakeneye nkudusahani twogufungurirako, agasafuriya gato dutekamwo, n’akarago turyamako n’abana.Kubera uyu musi ntanakimwe dusigaranye.

Ishirahamwe OIM rirategekanya no gutanga ibigoma vy’ukwifuka, ibikoresho vyo guteka, imisegetera be n’ayandi mahema agera ku 300 y’imiryango yahunze.

Mu ntumbero yo kwirinda ikiza ca COVID 19, mu bibanza vyegeranirijwemwo abantu, OIM ifashijwe na OCHA be n’ibindi bisata vya ONU birafasha cane mu kwikingira covid 19 babicishije mu guhanahana imetero hagati y’umuntu n’uwundi mu gihe baba bariko bararonswa imfashanyo.

Nkuko umushingantahe Sam Derbali arongoye igisata c’ugutabara muri OIM abisigura, nta mpanuka nkiyi yaribwaboneke, aho abantu ibihumbi batagira uburaro mugihe nkiki igihugu cugarijwe na COVID-19 

Ishirahamwe OIM be n’ayandi mashirahamwe ajejwe gutabara imbabare basaba kwongereza inguvu z’ukuronderera uburaro, imfungurwa, be n’amazu y’ukwiherera. Uyu musi, ibice 16% vy’amafaranga ajejwe gufasha niyo amaze kuboneka. Ibisata vyinshi canecane uburaro, amagara meza, amazi be n’usuku birakenewe gufashwa cane.     

"Birakenewe cane yuko dukorera hamwe kugirango dufashe abo bahunze baronke bose ivyobafasha kubaho neza ahantu hari isuku kandi imfashanyo zose zigatangwa hisunzwe akarangamutima k’amategeko y’ubutabaz » nkuko umushingantahe Derbali yabivuze. 

Ishirahamwe OIM rirafasha kandi gushira ahabona abantu bashobora guhohoterwa be no gutunganya inyigisho kugukingira abahuye n’imyuzurira, ibifajijwemwo na DFID be na USAID

Ivyo bikorwa biri mw’ihangiro ry’iterambere rirama mu bijanye n’amazi meza n’isuku be n’ibisagara birama.

URL:

Yuguruwe: