Burundi

Icegeranyo c'ivyabaye
Inkuru iramvuye
Abarundi bahungutse bashikiye mu kigo c’imfatakibanza ca Gitara mu ntara ya Makamba muri ruhuhuma 2020 Ifoto  : ©UNHCR 2020/Bernard Ntwari
Abarundi bahungutse bashikiye mu kigo c’imfatakibanza ca Gitara mu ntara ya Makamba muri ruhuhuma 2020 Ifoto : ©UNHCR 2020/Bernard Ntwari

Abarundi barenga igihumbi n’amajana atanu baratahukanywe muruku kwezi kwa kabiri 2020

Ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe gufasha impunzi mu Burundi rifatikanije na reta za Tanzaniya n’uBurundi barasubiriye ibikorwa vyo gutahukana impunzi z’abarundi zivuye mu gihugu ca Tanzaniya guhera kw ‘igenekerezo rya 6 ruhuhuma 2020. Abarundi bagera kuri 1500 nibo batahukanywe kubushake bwabo kuvico gihe. Iryo tahukanwa ntiryashikiriye igitigiri cari cumvikanyweko mu nama yo muri Munyonyo 2019 aho bategekanya yuko abantu 2000 aribo bazotahukanwa ku ndwi .

Abo bahungutse bashikiye mu bigo vya Gitara (intara ya Makamba) be na Kinazi (intara ya Muyinga). Nkuko vyari mu masezerano nyamukuru yashizweko umukono n’uBurundi, Tanzaniya n’ishirahamwe HCR, infashanyo kubakuze yariyongereye iva ku mafaranga ibihumbi 70 ija kubihumbi 140, kubakiri bato yavuye kumafaranga ibihumbi 35 ija ku mafaranga ibihumbi 70.

Ishirahamwe mpuzamakungu ritanga infungurwa PAM be na HCR baratanze imfungurwa z’amezi atatu ku bahungutse (zigizwe n’ifu y’ibigori, ibiharage, amavuta be n’umunyu) hamwe n’ibidafungurwa (indobo, ivyo kwifuka, ivyukurarako, be n’ibikoresho abakobwa bakoresha mu gihe bari mu kwezi)

Kubw’ishiraamwe HCR, abarundi bagera ku bihumbi amajana atatu na mirongitatu nabatanu n’amajana atandatu na mirongine na babiri 335 642 nibo bahungiye mu bihugu bibanyi canecane muri tanzaniya aho abarenga ibihumbi 168. Kuva igikorwa c’uguhungura abarundi bari mumahanga gitanguye genekerezo rya 7nyakanga 2017, Ishirahamwe HCR ryaratahukanye abarundi bagera ku bihumbi 81 221, ibitigiri vyo kuruyu wa 10 ntwarante 2020.

URL:

Yuguruwe: